هر چه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده بدست بیاورد به برکت خون این جوانان شهید است.

اینجا کلیک کنید
1
نویان وب
سلام به مشاوره نیاز دارید؟